Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

Prawo szkolne w skrócie

Prawa ucznia

Mam prawo do znajomości swoich praw i obowiązków
zawartych w Statucie Szkoły, Wewnętrznym Systemie
Oceniania, Regulaminie Samorządu Szkolnego.
Mam prawo do:

 • opieki, bezpieczeństwa i pomocy ze strony nauczycieli,
 • poszanowania mojej osoby,
 • wyrażania swoich myśli, przekonań z poszanowaniem innych,
 • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
 • wpływu na życie szkoły,
 • życzliwego podmiotowego traktowania w procesie
  dydaktyczno - wychowawczym,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz
  ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
 • środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • zwolnienia z odpowiedzi ustnej i pisemnej po dłuższej
  nieobecności (usprawiedliwionej).
 •  
 • Obowiązki ucznia
 •  
 • Mam obowiązek:
  • przygotować się do lekcji,
  • systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia,
  • aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,
  • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu
   do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • informować rodziców o każdej ocenie i uwadze,
  • szanować sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność,
  • dbać o ład i porządek w szkole,
  • odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.