Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyszukiwarka

18-421 Piątnica

ul. Szkolna 29

Tel: (86) 216-45-90 - Sekretariat

Tel: (86) 216-26-85 - Fax

E-mail: sekretariat@zszppiatnica.szkolnastrona.pl

historia

Z naszych dziejów

 


Budynek szkoły - rok 1959

 

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Piątnicy pochodzą z 1870 roku. Był to okres istnienia Guberni Łomżyńskiej. Szkoła wiejska swoim zasięgiem obejmowała jedną lub kilka wsi. Uczył w niej jeden nauczyciel, była to szkoła “jednoklasowa”. Dzieci uczęszczały do niej przez trzy – cztery lata.

Do 1910 roku mieściła się w wynajętym pomieszczeniu.

Do szkoły uczęszczało około 115 dzieci z Piątnicy, Kalinowa, Czarnocina, Bud Czarnockich. Z jednego domu można było posłać tylko jedno dziecko, gdyż brakowało miejsc. W praktyce było inaczej. Zamożniejsi posyłali i po dwoje dzieci. Wielu rodziców lekceważyło naukę szkolną.

Szkoła po 1910 roku mieściła się w drewnianym budynku zbudowanym kosztem 2360 rubli.

Po wojnie w 1919r. nastąpiły zmiany organizacyjnie i personalne. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. posesja szkoły z cerkwią i budynkami mieszkalnymi przeszła na własność Ministerstwa Skarbu. Po ukonstytuowaniu się władz gminnych, Rada Gminy wysłała delegację do ministerstwa z prośbą o przydzielenie posesji Carskiej Straży Pogranicznej wraz z budynkami na cele szkolne. Ministerstwo Skarbu pozytywnie zaopiniowało prośbę i cały ogród, cerkiew i trzy budynki mieszkalne oddało całkowicie na własność szkoły. Gmina przystąpiła do przebudowy cerkwi na budynek szkolny. Wyremontowano też i budynki mieszkalne dla nauczycieli i oddano je do użytku w 1923r.

W roku szkolnym 1923 - 24 nauka odbywała się w dwóch budynkach: starym drewnianym, w którym dotychczas odbywały się lekcje i nowym pocerkiewnym, murowanym na parterze, znajdującym się po drugiej stronie szosy.

W roku szkolnym 1924-25 przybyła klasa siódma i szkoła liczyła 276 uczniów. Z każdym rokiem liczba uczniów rosła.

Szkoła w Piątnicy do 1939 roku, mimo likwidacji na wsiach szkół 7 klasowych została nadal szkołą 7 klasową III stopnia ze względu na jej zbiorowy charakter. Szkoła rozwijała się pomyślnie, liczba dzieci przekroczyła 500, w tym znaczną część stanowiły dzieci żydowskie. W tym czasie w Piątnicy mieszkało dużo Żydów. Była nawet specjalna dzielnica żydowska.

Szkoła cały czas mieściła się w dwóch budynkach: starym drewnianym za szosą i murowanym po cerkwi (parter i piętro). Stary budynek stał po tej samej stronie co kościół. Miał pięć niewielkich okien - dwa w szczycie i trzy z boku. Wejście do szkoły było po prawej stronie. Przed nim dostawiono ganek. W środku po lewej stronie wydzielono miejsce na szatnię. Dalej były cztery izby lekcyjne. Każda z czterech klas uczyła się w swojej.

Szkoła wyposażona była w pomoce naukowe do wszystkich przedmiotów. Istniał również gabinet fizyczny.

W latach 1939 - 1941 szkoła otrzymała tytuł Niepełna Szkoła Średnia.

Od jesieni 1941 roku do 1944 roku w budynku szkolnym mieściło się biuro komisarza niemieckiego. Niektórzy nauczyciele tworzyli komplety i potajemnie uczyli dzieci w domach.

W wyniku działań wojennych budynki szkolne zostały spalone.

12 marca 1945 roku uruchomiono szkołę.

Pełna nazwa szkoły brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna im ks. bp. Władysława Bandurskiego w Piątnicy.

W sześciu klasach uczyło się 220 uczniów.

Rok szkolny ze względu na późne rozpoczęcie skończył się 15 lipca 1945 roku. Na ogólną liczbę 220 uczniów promowanych do następnej klas zostało 201. Pierwszy rok szkolny po wojnie był krótki, ale bardzo tragiczny. Niemcy pozostawili po sobie dużo min, od których wielu uczniów tutejszej szkoły, młodzieży i dorosłych zginęło.

Sprzęt szkolny był w opłakanym stanie. Bezpośrednim inwestorem budowy szkoły była gmina. Budowę szkoły z przetargu otrzymał mistrz murarski Jan Gawrychowski. Kierownictwo robót Komitet Budowy Szkoły powierzył kierownikowi szkoły Julianowi Ostrowskiemu

W połowie września 1949 roku prace murarskie zostały zakończone. Zgodnie z projektem budowy, w I etapie zbudowano w surowym stanie piwnice i parter.

W roku szkolnym 1949/50 zawieszono budowę szkoły z uwagi na to, że nie była ujęta w planie inwestycyjnym. Do projektu budowy powrócono po roku. Inwestorem budowy zostało Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Piątnicy, wykonawcą Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Łomży. Podczas wakacji wybudowano pierwsze piętro i rozpoczęto drugie piętro.

31 sierpnia 1953r. szkoła zaczęła wprowadzać się do nowego budynku. Odnowiono więc istniejący sprzęt szkolny i zakupiono nowy na sumę około 2000zł uzyskaną od komitetu rodzicielskiego.

W tym czasie szkoła liczy 272 uczniów 9 oddziałów w Piątnicy i dwie czteroklasowe placówki eksponowane w Czarnocinie i Kalinowie.

W roku szkolnym 1953/54 rozpoczęło naukę 228 uczniów w nowym budynku szkolnym. Oddano do użytku 7 pomieszczeń: 4 izby lekcyjne, pracownie fizyki i chemii, pokój organizacji szkolnych i pokój nauczycielski.

W marcu 1955 roku uruchomiono w szkole centralne ogrzewanie.

24 października 1957 roku nastąpiło uroczyste przyjęcie przez władze szkolne nowo wybudowanej szkoły.

W roku szkolnym 1959/60 budynek szkolny na zewnątrz otynkowano. Nad salą gimnastyczną i częścią mieszkalną ułożono dachówkę. W sali gimnastycznej ułożono parkiet.

Dnia 12.08.1975 roku Szkoła Podstawowa w Piątnicy przyjęła nazwę Zbiorczej Szkoły Gminnej w Piątnicy.

12 października 1977 roku Zbiorcza Szkoła Gminna w Piątnicy otrzymała imię bohatera ostatniej wojny Władysława Raginisa. Po raz pierwszy w historii tej szkoły młodzież złożyła uroczyste ślubowanie na sztandar.

Od 1 września 1984 roku pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Raginisa w Piątnicy.

1 czerwca 1992 roku po 4 latach ciężkiej pracy został oddany do użytku nowy obiekt sportowy.

6 października 1993 roku zatwierdzono Statut Szkoły Podstawowej im. kpt. Wł. Raginisa w Piątnicy.

Dnia 28 lutego 1999 roku Uchwałą Rady Gminy w Piątnicy założono Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątnicy. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa im. kpt. Wł. Raginisa w Piątnicy i Przedszkole Samorządowe w Piątnicy.

W ciągu 60 lat, od 1945 do 2005 roku w szkołą w Piątnicy kierowało 13 dyrektorów i pracowało 201 nauczycieli.

 

Kadra kierownicza w Szkole Podstawowej w Piątnicy
w latach 1945-2005

 

L.p.

Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji

1

Bronisław Gembarzewski

III.1945 – IV.1945

2

Ludomir Czerkowski

V.1945 – VIII.1946

3

Julian Ostrowski

1946 -1954,  IV.1957-1964

4

Janina Gurzęda

1954 – XII.1957

5

Aleksander Szymański

1957 – III.1957

6

Zygmunt Zdanowicz

1964 - 1969

7

Lucjan Gliński

1969 - 1973

8

Bolesław Grabowski

1973 - XII 1976

9

mgr Edward Prostek

1976 – II.1980

10

mgr Jerzy Cichowicz

III.1980-1984

11

mgr Mieczysław Bruszkiewicz

1984 - 1993

12

mgr Jacek Bieńczyk

1993 - 1999

13

mgr Urszula Jarominiak

1999 i nadal

 

 

 

Budynek szkoły - rok 2005

Historię szkoły na podstawie kronik opracowała mgr Marianna Wojewoda.
                                     
strona główna